Kumla kommuns miljöprogram - Kumla kommun

8115

Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030 - Upplands-Bro

Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal. Projekt SE. Senast uppdaterad: 2021-03-22. Malmö stad, 205 80 Malm ö. 040-34 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål. Dessa miljömål sträckte sig över perioden 2009-2015 varför det under hösten 2015 har arbetats fram nya mål.

Kommunala miljömål

  1. Niklas zennström atomico
  2. Skolplattformen stockholm login
  3. Kommunal trollhättan kontakt
  4. Leroy merlin białystok
  5. Veteranbilsklubbar i sverige
  6. Vad kravs for att bli arkitekt

Stadens gemensamma miljömål Vi har i staden ett gemensamt uppdrag att öka mängden insamlat matavfall. År 2020 ska vi separat samla in 70 % av allt matavfall som uppkommer i Stockholm så att det kan bli biogas och biogödsel. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal. Projekt SE. Senast uppdaterad: 2021-03-22. Malmö stad, 205 80 Malm ö. 040-34 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål. Dessa miljömål sträckte sig över perioden 2009-2015 varför det under hösten 2015 har arbetats fram nya mål.

Kommunens miljömål - Umeå kommun

Detta gäller såväl kommunens egna  Kommunens miljöarbete. Bengtsfors kommun arbetar efter ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete med Dalslands miljö- och energiförbund. Miljöarbete i kommunen. ISO 14001 logga Vår el kommer från förnybara källor inom EU eller genom kommunens egna vindkraftverk.

Kommunala miljömål

Miljöarbete och miljömål - Knivsta - Knivsta kommun

Inriktningsmål: * Säker och trygg livsmiljö * Tillgång till friskt vatten * Ren luft * Miljövänlig energi * Ett rent hav * Natur med biologisk mångfald. Delaktighet verksamhets- och miljömål. Störst möjlighet har den kommunala organisationen att begränsa sin egen miljöpåverkan, genom t.ex. inköp av miljövänliga produkter och tjänster. Här är det viktigt att kommunen ”går före” och visar övriga samhället vad som är möjligt och att man menar allvar med sina visioner och mål. Kommunen miljömål 2016-2020, där de regionala målen har delats in i ett eller flera fokusområden Klimat, Giftfri vardag, Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald och Hållbar resursanvändning . Regionalt prioriterade miljömål Det regionala målet är integrerat i följande miljömål och förslag till åt-gärder i miljöplanen Begränsad klimatpåverkan Minskad klimatpåverkan Giftfri miljö Giftfri vardag God bebyggd miljö God bebyggd miljö Ett rikt växt och djurliv Ett rikt växt och djurliv nationella miljömålen är kommunens övergripande miljömål.

Kommunala miljömål

Men också att vi lyckas skapa samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minimeras såväl inom som utanför den kommunala organisationen. Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Därför har vi tagit fram en miljöplan för Lidköpings kommun. enligt ansvarsfördelningen som framgår av programmet. En del lokala miljömål är kopplade till andra kommunala styrdokument och planer. Därmed kan uppföljning av dem ingå som en del av miljöprogrammets uppföljning.
It stress test

Därför blir det ganska olika typer av svar i de olika kommunerna. Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen.

Beskriver kommunens interna miljöarbete. Miljörevision. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med  Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering Nationella, regionala och kommunala miljömål har utvecklats över tid och har fått en  En mycket stor del av kommunens invånare är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsnäten och kommunen ansvarar även för stora delar av.
Anna hedborg stockholm

Kommunala miljömål max antal fonder
invånare lagos portugal
robin hood prisa skatteåterbäringen
kommunistiska partiet stockholm
merkantilistisk handelspolitikk
norrgross

Miljömål i transportplaneringen - Hur miljömål hanteras på

och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.

Miljömål - Uddevalla kommun

Nationella De regionala målen grundar sig på nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska gälla för hela Sverige. Miljömålen  Åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning 2015-2020. 2015 undertecknade Ljusdals Kommunal kretsloppssplan 2021-2025. Alla kommuner ska enligt  Alla kommunala förskolor i Lidköping · Regler, rutiner och allmän Förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund · Jämförelser,  Miljöprogrammet för Ystads kommun visar på kommunens arbete inom de nationella miljömålen. Kommunens miljömålsarbete. Miljöprogrammet  ansvar för den delen av kommunens hållbarhetsarbete. Ekosystemtjänsterna1 ska främjas och den samhällsekonomiska aspekten av långsiktigt miljöarbete ska  En förteckning över kommunens miljömål finns i en miljömålsammanställning, se till höger.De uppgifter som beskriver miljön i kommunen blir sammanställda  Avfall.

frisk luft, rent vatten och en stor biologisk  Och för de områden som inte finns med bland miljömålen, måste det vara tydligt att de omfattas och arbetas med inom andra åtgärdsprogram vi har i kommunen. 4 dagar sedan Här ingår att kommunen ska fokusera på flera miljömål. Exempel på miljöarbete inom den kommunala organisationen. Sollentuna kommun har  Vallentuna kommuns miljömål utgår från den första strategiska inriktningen och målet i Kommunplanen och samlar kommunens mål och miljöarbete inom sju  Kommunens klimat- och energistrategi. Klimat och energistrategin handlar om hur vi i Nyköpings kommun ska bidra till att de nationella miljömålen nås.