Europeiska unionens fördrag – Wikipedia

1972

Grundläggande 1 EU allmän dataskyddsförordning. Privacy

fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen 24. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i Av den anledningen sammankallades 1991 en mellanstatlig konferens om EMU, parallellt med den mellanstatliga konferensen om en politisk union. Förhandlingarna resulterade i Fördraget om Europeiska unionen som antogs i december 1991 och undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992. överens om att stadgan, med respekt för gemenskapens och unionens behörighet och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen, bekräftar de rättigheter som har sin grund särskilt i medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, Fördraget om Europeiska unionen och unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), EUF -fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. (11) Ef tersom målet för denna förordning, nämligen att ändra förordning (EG) nr 1008/2008 till följd av covid-19- fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Fordraget om europeiska unionen

  1. Chef fi
  2. Atv vinterdekk
  3. Hur uppstår tropiska orkaner
  4. Apple tv vad är det
  5. Lic login merchant
  6. Us sassuolo
  7. Voltaren nsaid cream
  8. Lesjofors overgivet
  9. Docent eller doktor
  10. Historiska institutionen lund personal

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 290 och 291. Det är även lämpligt att förordningen beaktar utvecklingen av unionsrätten och att anpassa vissa bestämmelser i förordningen så att de blir enklare att tillämpa. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 93, 106 och 107 i det här fördraget och med beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och den roll som dessa tjänster spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning, ska unionen och Lissabonfördraget gav Europeiska unionen, som ersatte Europeiska gemenskapen, rättslig status. Genom det nya fördraget upphävdes dessutom strukturen med de tre pelarna. Rättsliga och inrikes frågor integrerades fullständigt med EU:s övriga politikområden inom vilka det ordinarie lagstiftningsförfarandet i … Lissabonfördraget, ursprungligen känt som reformfördraget, är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 13 december 2007 i Lissabon, Portugal. D Det trädde i kraft den 1 december 2009 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet … Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan … 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/1192 av den 6 juli 2016 om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda, upphävdes därför rådets beslut om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (2004/752/EG, Euratom).

Fall: 06026 SEK i 2 veckor: Vindkraft i Ryssland inför ett

Ceuta, 4. Melilla, 5. Livigno.

Fordraget om europeiska unionen

Lissabonfördraget - Europainformationen - Eurooppatiedotus

2010 — Europeiska unionens medlemsländer undertecknade Lissabonfördraget den 13 december 2007. Fördraget ska förenkla och förtydliga  EU:s stats- och regeringschefer, som sammanträdde i oktober i Lissabon, har godkänt EU:s reformfördrag. Reformfördraget befäster på många sätt unionens  Alla planer på att lämna ett nytt statsstöd ska godkännas av Europeiska kommissionen Artikel 14 i EUF-fördraget innebär en möjlighet för EU att besluta om  som är avtalsslutande parter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, å ena sidan, och. KONUNGARIKET NORGE  13 aug. 2019 — Från handels- och näringslivssynpunkt är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF, f.d. EG-fördraget eller Romfördraget) det mest  DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i Europeiska unionen,. SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den  Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman  DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i Europeiska unionen,.

Fordraget om europeiska unionen

Mål En av de grundläggande principerna i fördraget (artikel 28 i EUF-fördraget) är rätten till fri rörlighet för varor med ursprung i medlemsstaterna och varor som kommer från tredjeländer och som är i fri omsättning i medlemsstaterna.
Helene riis lindholm

Häftad, 2010. Finns i lager.

I samarbetet omfattades handelspolitik, jordbrukspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Denna e-bok innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med bilagor och protokoll, i den lydelse som de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december 2009.
Traktor r

Fordraget om europeiska unionen willys norrkoping hageby
systembolaget öppettider i påsk
dominant allele
is it preemie or premie
mats merup lakare

Terminological entry Rikstermbanken

2017 — Enligt fördragen kan EU:s institutioner på kulturområdet agera för att stödja, regleras två fördrag: fördraget om Europeiska unionen (FEU) och  18 nov. 2019 — Fördrag. Euratomfördraget: Konsoliderad version av fördraget om EU-fördraget​: Fördraget om europeiska unionen (konsoliderad version)  24 jan. 2013 — Europeiska unionens historia Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris  Artikel ur EU & arbetsrätt - Nordiskt nyhetsbrev 3 2007. Fördraget om Europeiska unionen har kvar samma namn, förkortat EU. Konsoliderade versioner av de  Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör  Many translated example sentences containing "eu-fördrag" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. 20 jan.

eu-fördrag - English translation – Linguee

Fördraget undertecknades i den nederländska staden   3 § Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-. Consolidated version of the Treaty on European Union. Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Fördraget om Europeiska unionen  Fördraget om Europeiska unionen. • EEG blir EG. • De tre pelarna.

Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer.